Доставка на работно облекло за персонала на ЦСМП-Стара Загора през 2020 г.

Предмет на поръчката: “Доставка на работно облекло за персонала на ЦСМП-Стара Загора през 2020г. Кратко описание: Периодична доставка въз основа на заявка на възложителя на работно облекло – зимен екип и летен екип, разделена на две обособени позиции, със прогнозен обем както следва: зимни екипи – 324 бр. летни екипи – 250 бр. Срок за […]

Обществена поръчка „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора“

Обществена поръчка договаряне без предварително обявление по чл.20, ал.1, т.8 от ЗОП „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора“ Решение за откриване на процедура публикувано на 03.12.2019 16:25 Договор публикувано на 10.01.2020 16:00 Спецификация публикувано на 10.01.2020 16:00 Обявление за възложена поръчка.pdf публикувано на 10.01.2020 16:00

Обществена поръчка 00223-2019-0003

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП – Стара Загора през 2020 г. Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 11/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Обществена поръчка 00223-2019-0002

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на служителите на ЦСМП – Стара Загора в градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Братя Даскалови за осигуряване на безплатна храна на дежурния персонал по Наредба 11/21.12.2005 г. и за сметка на средствата на фонд СБКО Срок за […]

Обществена поръчка 00223-2019-0001

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2020г. Дата: 15/10/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Обществена поръчка 00223-2018-0003

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на филиалите на ЦСМП през 2019г. за сметка на средствата на фонд СБКО и съгласно Наредба 11 от 21.12.2005г. Срок за получаване на документация за участие Дата: 14/01/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Обществена поръчка 00223-2018-0002

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Стара Загора през 2019 г. Срок за получаване на документация за участие Дата: 14/12/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Обществена поръчка 00223-2018-0001

ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2019 г. Срок за получаване на документация за участие Дата: 12/12/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Обществена поръчка 00223-2017-0003

ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПРЕЗ 2018 г. НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФИЛИАЛИТЕ НА ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА В ГРАДОВЕТЕ: СТАРА ЗАГОРА, КАЗАНЛЪК, РАДНЕВО, ЧИРПАН, МЪГЛИЖ, ГУРКОВО, ПАВЕЛ БАНЯ, ГЪЛЪБОВО И БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА ДЕЖУРНИЯ ПЕРСОНАЛ ПО НАРЕДБА №11/21.12.2005 Г. И ЗА СМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНД СБКО Срок за получаване […]