Кратки данни

Центърът за спешна медицинска помощ – Стара Загора е създаден на основание Постановление № 195 на Министерския съвет от 1995 година. Центърът за спешна медицинска помощ – Стара Загора е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа, по смисъла на Закона за лечебните заведения. На основание чл. 35, ал. 2 от Закона за лечебните заведения е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище административния център на Област Стара Загора.

Дейност

Обект на Спешна медицинска помощ са:

 • Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
 • Болни и пострадали, потърсили сами помощ във ФСМП на ЦСМП;
 • Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
 • Жени със започващо раждане или аборт;
 • Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
 • Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

Качеството на оказаната в лечебното заведение спешна медицинска помощ трябва да отговаря на правилата за добра медицинска практика.

Структура

Организационната структура на ЦСМП – Стара Загора включва:

 • административно-стопански сектор;
 • районна координационна централа /РКЦ/;
 • 8 филиала за спешна медицинска помощ /ФСМП/, разположени на територията на областта;

Комуникации

В Центъра за спешна медицинска помощ гр. Стара Загора е изградена информационно-комуникационната система по програма “PHARE” от френската фирма “SAGEM “.

Изградената система е съвкупност от:

 • компютри свързани в мрежа, които регистрират и съхраняват повикванията и информацията за дейността ;
 • система за архивиране на повикванията;
 • радиомрежа;
 • телефонна система;

Архитектурата на радиомрежата се проектира на три нива:

 • регионално ниво /радиосистема с покритие, осигуряващо комуникациите между Регионалния координационен център, филиалите и мобилните радиостанции в рамките на региона/;
 • областно ниво /осигуряващо радиовръзките между съседни РКЦ/;
 • национално ниво /не е изпълнено по проекта /

Внедрена е координационната система GPS /глобална позиционна система/, чрез която може да се постигне:

 1. навременно пренасочване на екипите;
 2. намаляване на времето за достигане на местпроизшествието;
 3. ефективен контрол върху разхода на гориво;
 4. защита срещу кражби;
 5. постигане на по-голяма работна сигурност на екипите в движение;
 6. осъществява се телефонна връзка;

За осъществяване на радио връзка се използват радиостанции Sagem и GPS система за контрол на местоположението.На всички санитарни автомобили са монтирани мобилни радиостанции за връзка със стационарните разположени по филиалите. GPS системата контролира маршрутите на линейките и дава възможност за радиовръзка с всеки от автомобилите.

Промени в телефонните комуникации и свързаното с тях намаление на разходи в ЦСМП гр. Стара Загора:
Във връзка с подобряване на организацията и контрола върху входящите повиквания в ЦСМП – Стара Загора през месец март 2007 г. всички обаждания на тел. 150 от цялата област бяха пренасочени към РКЦ, за целта постове на тел. 150 във останалите филиали бяха закрити.

ФИЛИАЛИ Пощенски код, Адрес
ФСМП гр. Стара Загора /Районна координационна централа/ 6000 Гр. Стара Загора ул. Ген. Столетов № 0
ФСМП гр. Казанлък 6100 Гр. Казанлък ул. Старазагорска № 16
ФСМП гр. Раднево 6260 Гр. Раднево л. Г. Димитров № 41
ФСМП гр. Чирпан 6200 Гр. Чирпан ул. Яворов № 19
ФСМП гр. Мъглиж 6180 Гр. Мъглиж ул. Септ. въстание № 7
ФСМП гр. Гурково 6199 Гр. Гурково ул. 6-ти септември № 1
ФСМП гр. Павел баня 6155 Гр. Павел баня ул. Акация № 4
ФСМП гр. Гълъбово 6280 Гр. Гълъбово ул. Алеко Константинов № 10
ФСМП с.Братя Даскалови 6250, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци”
Т Е Л Е Ф О Н И

НА ЗАВ. ФСМП ПРИ ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА

ЗАВ. ФСМП ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА
ЗАВ. ФСМП-СТ. ЗАГОРА +359879505626
ЗАВ. ФСМП гр. Казанлък +359879914460
ЗАВ. ФСМП гр. Раднево +359879505635
ЗАВ. ФСМП гр. Чирпан +359879505630
ЗАВ. ФСМП гр. Мъглиж +359879505634
ЗАВ. ФСМП гр. Гурково +359879914458
ЗАВ. ФСМП гр. Павел баня +359879505636
ЗАВ. ФСМП гр. Гълъбово +359879505637
ЗАВ. ФСМП с. Братя Даскалови +359879505633