Обществени услуги, който ЦСМП Стара Загора предоставя на гражданите са:

  1. Издаване на болничен лист от лекарите от ЦСМП.
  2. Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства и др.).
  3. Предоставяне на здравна информация от ЦСМП, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи.
  4. Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи.
  5. Писмено съобщение за смърт.