Доставка на работно облекло за персонала на ЦСМП-Стара Загора през 2020 г.

Предмет на поръчката: “Доставка на работно облекло за персонала на ЦСМП-Стара Загора през 2020г.

Кратко описание: Периодична доставка въз основа на заявка на възложителя на работно облекло – зимен екип и летен екип, разделена на две обособени позиции, със прогнозен обем както следва:

  • зимни екипи – 324 бр.
  • летни екипи – 250 бр.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

Дата: 17/02/2020 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)