Обява

На основание чл.17, ал.1 от от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Център за спешна медицинска помощ гр. Стара Загора

О Б Я В Я В А

Свободна щатна бройка към 08.09.2023 г. на длъжност за специализант: “Лекар, специализант“ – 1бр., код по НКПД: 22127081.
Работно място: Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ гр. Казанлък.

  • телефон: +359(42)620090
  • адрес: гр. Ст. Загора, бул. „Руски“ №62