Обществена поръчка 00223-2019-0003

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП – Стара Загора през 2020 г.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

Дата: 11/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документация публикувано на 16.10.2019 15:45

Техническа спецификация публикувано на 16.10.2019 15:45

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) публикувано на 16.10.2019 15:45

Съобщение за отваряне на ценови предложения публикувано на 29.11.2019 10:11

Протокол №1 публикувано на 20.12.2019 16:11

Протокол №2 публикувано на 20.12.2019 16:11

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 20.12.2019 16:11

Обявление за възложена поръчка публикувано на 13.02.2020 16:05

Договор Дансон-БГ публикувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 1 Дансон-БГ публикувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 2 Дансон-БГ публикувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 3 Дансон-БГ публикувано на 13.02.2020 16:05

Договор Софарма публикувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 1 Софарма публикувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 2 Софарма публикувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 3 Софарма публикувано на 13.02.2020 16:05

Обявление за приключване на договор публикувано на 20.01.2021 14:01

Обявление за приключване на договор публикувано на 20.01.2021 14:01