Обществена поръчка 00223-2019-0002

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на служителите на ЦСМП – Стара Загора в градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Братя Даскалови за осигуряване на безплатна храна на дежурния персонал по Наредба 11/21.12.2005 г. и за сметка на средствата на фонд СБКО

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

Дата: 04/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документация публикувано на 02.10.2019 14:25

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) публикувано на 02.10.2019 11:45

Протокол №1 публикувано на 13.11.2019 11:15

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 03.12.2019 16:25

Съобщение по чл.58 ал.3 публикувано на 11.12.2019 15:20

Протокол №2 публикувано на 14.01.2020 09:53

Протокол №3 публикувано на 14.01.2020 09:53

Протокол №4 публикувано на 14.01.2020 09:53

Решение публикувано на 14.01.2020 09:53

Обявление за възложена поръчка публикувано на 14.02.2020 10:31

Договор-ОП 1 публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 1 – ОП 1 публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 2 – ОП 1 публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 3 – ОП 1 публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 4 – ОП 1 публикувано на 14.02.2020 10:31

Договор-ОП 2 публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 1 – ОП 2 публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 2 – ОП 2 публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 3 – ОП 2 публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 4 – ОП 2 публикувано на 14.02.2020 10:31

Обявление за приключване на договор публикувано на 20.01.2021 13:58

Обявление за приключване на договор публикувано на 20.01.2021 13:58