Обществена поръчка 00223-2019-0001

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2020г.

Дата: 15/10/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документация публикувано на 20.09.2019 11:45

Техническа спецификация публикувано на 20.09.2019 11:45

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) публикувано на 20.09.2019 11:45

Протокол №1 публикувано на 23.10.2019 11:30

Съобщение публикувано на 30.10.2019 11:59

Протокол №2 публикувано на 21.11.2019 09:29

Протокол №3 публикувано на 21.11.2019 09:29

Решение публикувано на 21.11.2019 09:29

Обявление публикувано на 10.01.2020 15:51

Договор публикувано на 10.01.2020 15:51

Приложение 1 публикувано на 10.01.2020 15:51

Приложение 2 публикувано на 10.01.2020 15:51

Приложение 3 публикувано на 10.01.2020 15:51

Обявление за приключване на договор публикувано на 20.01.2021 13:53