Обществена поръчка 00223-2018-0003

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на филиалите на ЦСМП през 2019г. за сметка на средствата на фонд СБКО и съгласно Наредба 11 от 21.12.2005г.

Срок за получаване на документация за участие Дата: 14/01/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документация публикувано на 19.12.2018 14:40

Съобщение за отваряне на ценови предложения публикувано на 23.01.2019 10:31

Протокол №1 публикувано на 01.02.2019 17:16

Протокол №2 публикувано на 01.02.2019 17:16

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 01.02.2019 15:51

Обявление за възложена поръчка публикувано на 27.02.2019 14:16

Договор ОП 1 публикувано на 28.02.2019 17:16

Приложения договор ОП 1 публикувано на 28.02.2019 17:16

Договор ОП 2 публикувано на 28.02.2019 17:16

Приложения договор ОП 2 публикувано на 28.02.2019 17:16

Обявление за приключен договор по Наредба №11 публикувано на 16.01.2020 16:52

Обявление за приключен договор СБКО публикувано на 16.01.2020 16:52