Обществена поръчка 00223-2018-0002

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Стара Загора през 2019 г.

Срок за получаване на документация за участие Дата: 14/12/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документация публикувано на 21.11.2018 14:20

Техническа спецификация публикувано на 21.11.2018 14:20

Съобщение за отваряне на ценови предложения публикувано на 23.01.2019 10:22

Протокол №1 публикувано на 05.02.2019 13:14

Протокол №2 публикувано на 05.02.2019 13:14

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 05.02.2019 13:14

Обявление за възложена поръчка публикувано на 27.02.2019 14:16

Договор публикувано на 12.03.2019 16:33

Приложение №1 публикувано на 12.03.2019 16:33

Приложение №2 публикувано на 12.03.2019 16:33

Приложение №3 публикувано на 12.03.2019 16:33

Обявление за приключен договор публикувано на 16.01.2020 15:48/span>