Обществена поръчка 00223-2018-0001

ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2019 г.

Срок за получаване на документация за участие Дата: 12/12/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документация публикувано на 08.11.2018 16:40

Техническа спецификация публикувано на 08.11.2018 16:40

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на 04.12.2018 16:54

Съобщение публикувано на 19.12.2018 15:50

Протокол №1 публикувано на 28.12.2018 16:54

Протокол №2 публикувано на 28.12.2018 16:54

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 28.12.2018 15:59

Договор публикувано на 30.01.2019 15:57

Обявление за възложена поръчка публикувано на 30.01.2019 16:57

Приложение 1 публикувано на 30.01.2019 15:58

Приложение 2 публикувано на 30.01.2019 15:59

Приложение 3 публикувано на 30.01.2019 15:59

Обявление за приключен договор публикувано на 16.01.2020 15:39