Антикорупция

Какво е корупция?

Съгласно Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38-то Народно събрание на Република България, корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”

Сигнали за незаконни или неправилни, пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от ЦСМП Стара Загора, може да подавате на:

Не се разглеждат:

  • анонимни сигнали;
  • сигнали, в които са изнесени данни за нарушения, извършени преди повече от 2 години;
  • сигнали за нарушения по отношение, на които е извършена проверка и е постановено решение освен, ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.