ЗОП след 15.04.2016 г.

Обществена поръчка 00223-2018-0003

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на филиалите на ЦСМП през 2019г. за сметка на средствата на фонд СБКО и съгласно Наредба 11 от 21.12.2005г.

Срок за получаване на документация за участие Дата: 14/01/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документи за
участие

Документацияпубликувано на 19.12.2018 14:40

Документи
на комисията

Съобщение за отваряне на ценови предложенияпубликувано на 23.01.2019 10:31

Протокол №1публикувано на 01.02.2019 17:16

Протокол №2публикувано на 01.02.2019 17:16

Резултат от процеса
на възлагане на ОП

Решение за определяне на изпълнителпубликувано на 01.02.2019 15:51

Обявление за възложена поръчкапубликувано на 27.02.2019 14:16

Договор ОП 1публикувано на 28.02.2019 17:16

Приложения договор ОП 1публикувано на 28.02.2019 17:16

Договор ОП 2публикувано на 28.02.2019 17:16

Приложения договор ОП 2публикувано на 28.02.2019 17:16

Информация по изпълнението
на договора за ОП

Обявление за приключен договор по Наредба №11публикувано на 16.01.2020 16:52

Обявление за приключен договор СБКОпубликувано на 16.01.2020 16:52