ЗОП след 15.04.2016 г.

Обществена поръчка 00223-2018-0001

ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2019 г.

Срок за получаване на документация за участие Дата: 12/12/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документи за
участие

Документацияпубликувано на 08.11.2018 16:40

Техническа спецификацияпубликувано на 08.11.2018 16:40

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияпубликувано на 04.12.2018 16:54

Документи
на комисията

Съобщениепубликувано на 19.12.2018 15:50

Протокол №1публикувано на 28.12.2018 16:54

Протокол №2публикувано на 28.12.2018 16:54

Резултат от процеса
на възлагане на ОП

Решение за определяне на изпълнителпубликувано на 28.12.2018 15:59

Договорпубликувано на 30.01.2019 15:57

Обявление за възложена поръчкапубликувано на 30.01.2019 16:57

Приложение 1публикувано на 30.01.2019 15:58

Приложение 2публикувано на 30.01.2019 15:59

Приложение 3публикувано на 30.01.2019 15:59

Информация по изпълнението
на договора за ОП

Обявление за приключен договорпубликувано на 16.01.2020 15:39