Публична покана 9035076

Доставка на един брой оборудвана нова линейка за нуждите на ЦСМП-Стара Загора, предназначена за оказване на спешна медицинска помощ, съобразно изискванията по приложената техническа спецификация към публичната покана

 

Документи за
участие

Съобщение публикувано на 23.10.2014

Приложения публикувано на 23.10.2014

Техническа спецификация публикувано на 23.10.2014

Документи
на комисията

Протокол публикувано на 05.11.2014

Резултат от процеса
на възлагане на ПП

Информация по изпълнението
на договора за ПП