КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“

На основание чл.91, ал.1 от КТ и във връзка с чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,

О Б Я В Я В А

КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“ във ФСМП-Казанлък

КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“ във ФСМП-Казанлък, при ЦСМП – Стара Загора с код по НКП – 22127081, със срок на трудовото правоотношение 5 /пет/ години от датата на възникване на трудовото правоотношение.

Конкурсът ще се проведе в две части – писмена част и събеседване.

Писменият изпит ще се проведе върху две теми от утвърден от Директора на ЦСМП- гр. Стара Загора конспект, с продължителност 4 (четири) астрономически часа. Оценяването на писмените работи ще се извърши по шестобалната система като средно аритметична величина, получена от оценките на всеки един от членовете на комисията.

До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Много добър – 4,50“.

Събеседването ще се проведе по въпроси от утвърдения от Директора на ЦСМП, гр.Стара Загора конспект и формулирани от комисията въпроси, свързани с преценка на уменията и компетенциите на кандидатите за изпълнение на длъжността, съгласно Медицински стандарт „ Спешна медицина“, утвърден с Наредба № 3 от 06.10.2017г. на МЗ, в това число социални, огранизационни, компютърни и езикови умения. Оценяването на резултатите от събеседването ще се извърши по шестобалната система като средно аритметична величина, получена от оценките на всеки един от членовете на комисията.

Крайната оценка на кандидатите в конкурса ще се формира сумарно от следните критерии:

 1. Среден успех от семестриалните и държавни изпити (А);
 2. Оценка от дипломата по учебна дисциплина, съответстващи, включващи или най-близка до специалността, за която се кандидатства, ако са повече от една се изчислява средноаритметично (В);
 3. Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – средноаритметично на оценките от писмения изпит и събеседването, умножена по коефициент 3 (С).

Балът се сформира по следната формула: А+В+3*С.

Максималната оценка по всеки един от показателите е 6 (шест), а максималният бал, който може да получи всеки един кандидат е 30 (тридесет).

На първо място се класира кандидата, получил най-висок бал.

Кандидатите за участие в конкурса следва за отговарят на следните изисквания за заемане на конкурсната длъжност:

 • да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина;
 • да са членове на Български лекарски съюз;
 • да притежава професионален опит в областта на спешната медицина;
 • да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер;
 • да владеят български език и професионална терминология на български език;
 • да не сa придобили право на пенсия.

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 • Заявление за кандидатстване (по образец);
 • Автобиография – европейски формуляр;
 • Копие на дипломата за придобита образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина, заверена с гриф „Вярно с оригинала”, ведно с приложението;
 • Удостоверение за членство в Български лекарски съюз;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г.
 • Писмено съгласие за обработка на лични данни.

Документите следва се представят в запечатан, непрозрачен плик, надписан с името на кандидата в деловодството на ЦСМП-Стара Загора от 8.00 ч. до 16.00 ч. в 1–месечен срок от публикуването на обявлението за конкурса във вестник „Старозагорски новини“.

Д-Р МАРГАРИТА ПАВЛОВА

Директор ЦСМП-Стара Загора