Център за спешна медицинска помощ Стара Загора е акредитиран за учебна практика, преддипломен стаж и следдипломно обучение от Министерство на здравеопазването със заповед №РД-17-126 от 04.06.2018 година

Акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност - "отлична" за срок от пет години;

Акредитационна оценка за практическо обучение, както следва:

  1. за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление "Медицина" с образователно-квалификационна сuепен "магистър" - "много добра" за срок от четири години;
  2. за практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалностите "Медицинска сестра" и "Лекарски асистент" - "много добра" за срок от четири години;
  3. за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност "Спешна медицина" - "много добра" за срок от четири години;
  4. за следдипломно обучение на лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи" за придобиване на специалност "Спешна медицинска помощ" (за медицински сестри, фелдшери и акушерки) - "много добра" за срок от четири години.