+359(42)620090 +359(42)621132 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Стажове и обучения

КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант по Спешна медицина“

На основание чл.91, ал.1 от КТ и във връзка с чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,

О Б Я В Я В А

КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант по Спешна медицина“ във ФСМП-Ст. Загора, при ЦСМП – Стара Загора с код по НКП – 22127081, със срок на трудовото правоотношение 5 /пет/ години от датата на възникване на трудовото правоотношение.

Конкурсът ще се проведе в две части: ПЪРВА ЧАСТ – писмен тест по специалността; ВТОРА ЧАСТ – писмена разработка по изтеглена от кандидата тема от конспект. Резултатите от теста ще се оценяват от комисия по шестобална система. До писмена разработка по тема от конспекта ще се допускат само кандидатите, получили оценка от теста минимум “много добър”. Писмената разработка по темата от конспекта ще се извърши непосредствено след оценката на теста пред комисията по провеждане на конкурса. Оценката на писмената разработка по темата ще се извърши по шестобалната система.

При провеждане на конкурса се вземат предвид средния успех от следването и от държавните изпити; оценките по учебна дисциплина ”Реанимация и интензивна терапия” и резултатът от проведения тести разработката по темата от конспекта.

Кандидатите за участие в конкурса следва за отговарят на следните изисквания за заемане на конкурсната длъжност:

 • да притежават образователна степен “магистър“ по медицина;
 • да имат най-малко 1 /една/ година трудов стаж като лекар
 • да е вписан в Регистъра на районната колегия на БЛС по реда на чл.32 и сл. от ЗСОЛЛДМ и да не са наказвани по чл.37 от същия закон с влязло в сила постановление за неспазване на правилата за добра медицинска практика;
 • да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не е с придобито право на пенсия .

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи, удостоверяващи, че отговарят на изискванията за заемане на конкурсната длъжност:

 • заявление за кандидатстване
 • диплом за образователна степен “магистър“ по медицина;
 • документ за доказване на трудов стаж в системата на здравеопазването
 • свидетелство за съдимост;
 • декларация, че няма придобито право на пенсия;
 • документ, удостоверяващ вписването на кандидата в Регистъра на районната колегия на БЛС по реда на чл.32 и сл. от ЗСОЛЛДМ и липсата на влязло в сила наказание по чл.37 от същия закон за неспазване на правилата за добра медицинска практика.
 • Декларация за информирано съгласие за обработка на лични данни.

Конспектът с теми за писмена разработка и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба “Човешки ресурси “.

Кандидатите за участие в конкурса подават заявление за участие с приложени към същото - трудова автобиография и документите от настоящата Обява.

Заявлението за участие в конкурса с приложенията се подава в деловодството на ЦСМП гр. Стара Загора в рамките на работното време от 8.00 ч. до 16.00 ч. в 1–месечен срок от публикуването на обявлението за конкурса във вестник „Старозагорски новини“.

Комисията по допускане на кандидатите до конкурс осъществява дейността си съгласно изискванията на чл. 93 от КТ.

Конкурсът за заемане на длъжността – “лекар - специализант по Спешна медицина” във ФСМП-Ст. Загора при ЦСМП – Стара Загора ще се проведе в кабинета на Завеждащ филиал Стара Загора, на ул. „Ген. Столетов“ №0, на дата и час, съобщени писмено на допуснатите кандидати,

Комисията по провеждане на конкурса осъществява дейността си съгласно изискванията на чл.95, ал.1 и ал.2 от КТ.

Д-Р М. ПАВЛОВА
Директор ЦСМП-Стара Загора

Изтегли Клинична специалност Спешна медицина

Изтегли Програма теоретично обучение Клинична специалност Спешна медицина

ЦСМП Стара Загора

Центърът за спешна медицинска помощ Стара Загора

Центърът за спешна медицинска помощ Стара Загора е създаден на основание Постановление №195 на Министерския съвет от 1995 година със седалище административeн център на Област Стара Загора.

Центърът за спешна медицинска помощ – Стара Загора е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа

Контакт

 6000 Стара Загора

 бул. “Руски” № 62

 +359(42)620090

 +359(42)621132

 [email protected]

Свържете се с нас

Профил на купувача

06
Апр2021

ПОКАНА РС № РД-11-151

ПОКАНА РС № РД-11-151 (images/docs/ramkovi-mz/11...

06
Апр2021

ПОКАНА РС № РД-11-163

ПОКАНА РС № РД-11-163 (images/docs/ramkovi-mz/11...

09
Мар2021

ПОКАНА РС № РД-11-277

ПОКАНА РС № РД-11-277 (images/docs/ramkovi-mz/27...

09
Мар2021

ПОКАНА РС № РД-11-270

ПОКАНА РС № РД-11-270 (images/docs/ramkovi-mz/27...