ЗОП след 15.04.2016 г.

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Стара Загора през 2020 г.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

Дата: 11/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документи за
участие

Документацияпубликувано на 16.10.2019 15:45

Техническа спецификацияпубликувано на 16.10.2019 15:45

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)публикувано на 16.10.2019 15:45

Документи
на комисията

Съобщение за отваряне на ценови предложенияпубликувано на 29.11.2019 10:11

Протокол №1публикувано на 20.12.2019 16:11

Протокол №2публикувано на 20.12.2019 16:11

Резултат от процеса
на възлагане на ОП

Решение за определяне на изпълнителпубликувано на 20.12.2019 16:11

Обявление за възложена поръчкапубликувано на 13.02.2020 16:05

Договор Дансон-БГпубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 1 Дансон-БГпубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 2 Дансон-БГпубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 3 Дансон-БГпубликувано на 13.02.2020 16:05

Договор Софармапубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 1 Софармапубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 2 Софармапубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 3 Софармапубликувано на 13.02.2020 16:05

Обявление за приключване на договорпубликувано на 20.01.2021 14:01

Обявление за приключване на договорпубликувано на 20.01.2021 14:01